میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد


گروه:
12
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
نونهال نهر دکتر علی اکبر حسابداری 02
زینالی دکتر مهدی حسابداری 52
آقابیگی دکتر مهدی حسابداری 55
حیدری دکتر مهدی حسابداری 15
ابقایی دکتر فلور اقتصاد 34
نویدی عباسپور دکتر ابراهیم حسابداری و مدیریت مالی 15
رزمی حمید حسابداری 00
مسعودی ناصر حقوق خصوصی 00
پاکدل مغانلو عبداله حسابداری 00
اقدم مزرعه دکتر یعقوب حسابداری 00
ستاری علی اقتصاد 00
یوسفی جویباری محمد روابط بین الملل 10
حق لسان مسعود معماری 00
کاظمی شیشوان مهروش معماری 00
عباس نژاد دکتر علیرضا عمران - خاک و پی 00
فرمانی سرنسری شهناز معماری 00
فلسفیان کامبیز عمران- سازه هیدرولیکی 27
حاتمی گلزاری الهام معماری 00
زارعی باقر نرم افزار 12
حبیبی زاد نوین دکتر احمد مهندسی کامپیوترسخت افزار 02
حکیم زاده خوئی دکتر پیمان حقوق بین الملل 00
اسدلو دکتر مرتضی حقوق خصوصی 00
زواری رضائی اکبر حسابداری و امور مالی 00
صفرزاده اسماعیل علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی 04
بوداقی خواجه نوبر حسین مدیریت بازرگانی 00
جعفری نویمی پور دکتر نیما معماری کامپیوتر 43
آراسته عباس آباد دکتر بهمن مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 13
غفاری دکتر علی معماری کامپیوتر 13
جلیلی دکتر صابر 15
حاضری نیری دکتر هاتف علوم اقتصادی گرایش مالی 25
رنجبری دکتر ابوالفضل حقوق عمومی 01
فانی دکتر رضا حقوق جزا و جرم شناسی 01
محمودی دکتر امیر حقوق بین الملل -10
زارع اکبر حقوق بین الملل عمومی 05
محمدزاده سالطه دکتر حیدر حسابداری 74
فضل زاده علیرضا حسابداری 00
صادقزاده فسقندیس اکبر حسابداری 00
نظری سفیدان رسول اقتصاد 25
مست چمن ناصر حسابداری 34
کنعانی زنوزق دکتر اکبر حسابداری 15
چوپانی صادق مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی 00
زمان زاده دکتر ضیاء الدین مهندسی عمران - مهندسی سازه 20
مهمانی دکتر رقیه معماری 07
کریم زاده روشتی اکبر حسابداری 11
میلانچیان رضا عمران -زلزله 00
نعیمی دکتر حسین حقوق بین الملل عمومی 03
عباسی استمال محمدرضا حسابداری 00
صابرنژاد علویان دکتر علی حقوق بین الملل 13
اسدیان اوغانی اصغر حسابداری 11
حسین زاده شجاع حقوق بین الملل عمومی 03
12