میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد


گروه:
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
نونهال نهر دکتر علی اکبر حسابداری 43
زینالی دکتر مهدی حسابداری 43
آقابیگی دکتر مهدی حسابداری 54
حیدری دکتر مهدی حسابداری 54
ابقایی دکتر فلور اقتصاد 24
جلیلی دکتر صابر 55
یوسفی جویباری محمد روابط بین الملل 01
حق لسان مسعود معماری 00
کاظمی شیشوان مهروش معماری 00
حاتمی گلزاری الهام معماری 00
زارعی باقر نرم افزار 22
حبیبی زاد نوین دکتر احمد مهندسی کامپیوترسخت افزار 22
حکیم زاده خوئی دکتر پیمان حقوق بین الملل -10
اسدلو دکتر مرتضی حقوق خصوصی 00
ستاری علی اقتصاد 01
صفرزاده اسماعیل علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی 44
بوداقی خواجه نوبر حسین مدیریت بازرگانی 00
جعفری نویمی پور دکتر نیما معماری کامپیوتر 23
آراسته عباس آباد دکتر بهمن مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 03
غفاری دکتر علی معماری کامپیوتر 03
فلسفیان کامبیز عمران- سازه هیدرولیکی 27
حاضری نیری دکتر هاتف علوم اقتصادی گرایش مالی 55
رنجبری دکتر ابوالفضل حقوق عمومی 01
فانی دکتر رضا حقوق جزا و جرم شناسی 01
محمودی دکتر امیر حقوق بین الملل 10
زارع اکبر حقوق بین الملل عمومی 05
زواری رضائی اکبر حسابداری و امور مالی 00
محمدزاده سالطه دکتر حیدر حسابداری 45
فضل زاده علیرضا حسابداری 00
صادقزاده فسقندیس اکبر حسابداری 00
نظری سفیدان رسول اقتصاد 45
مست چمن ناصر حسابداری 55
کنعانی زنوزق دکتر اکبر حسابداری 45
چوپانی صادق مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی 00
زمان زاده ضیاء الدین مهندسی عمران - مهندسی سازه 00
مهمانی دکتر رقیه معماری 15
پورمختار اندریان حسن حسابداری 12
کریم زاده روشتی اکبر حسابداری 01
درخشان مهر آرش حسابداری 55
صابرنژاد علویان دکتر علی حقوق بین الملل 13
اسدیان اوغانی اصغر حسابداری 01
حسین زاده شجاع حقوق بین الملل عمومی 03
حسینی سیدعباس مهندسی عمران 02
اکبری بقال امیرابراهیم عمران سازه 01
کاظمی سپیده حقوق خصوصی 00
سلطانی دکتر علیرضا مهندسی کامپیوتر- نرم افزار 00
زینالی عظیم محمد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار 00
نویدی عباسپور دکتر ابراهیم حسابداری و مدیریت مالی 35
بنابی قدیم رحیم حسابداری 45
سلیمانی جای فرزانه مهندسی معماری 05